Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§1
Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Podmiotem świadczącym usługi objęte niniejszym regulaminem jest ScrumCoaching, Bożena Andrzejak, 02-790 Warszawa, ul. Pawlaczyka 1/33, wpisany do CEIDG., zwanym dalej ScrumC oaching.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem  http://scrumcoaching.eu
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Usługobiorcą.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę.
 6. Za każde sprzedane szkolenie Usługodawca wystawia rachunek lub fakturę VAT (wymagane podanie prawidłowych danych do faktury).

  §2
  Składanie zamówienia – zgłoszenie na szkolenia otwarte

 1. Terminy, zakres oraz ceny dostępnych szkoleń przedstawione są szczegółowo na stronie http://scrumcoaching.eu
 2. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez:
  • przesłanie „formularza zgłoszeniowego”, dostępnego on-line na stronie http://scrumcoaching.eu, lub
  • zgłoszenie w formie elektronicznej dokonane na adres e-mail: biuro@scrumchoaching.eu , w którym należy podać: nazwę i termin szkolenia, którego zgłoszenie dotyczy oraz dane Zamawiającego: imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dane do faktury VAT
  • w przypadku gdy Zamawiający dokonuje zgłoszenia w imieniu osób trzecich oprócz danych płatnika (Zamawiającego), należy podać dane uczestników szkolenia: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy. Zamawiający nie musi być uczestnikiem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia ScrumCoaching , odeśle na podany w zgłoszeniu adres e-mail „Potwierdzenie otrzymanego zgłoszenia”. Potwierdzenie zostanie wysłane do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia oraz będzie zawierało potwierdzenie warunków cenowych, termin płatności oraz dane do przelewu.
 4. Przesłane „Potwierdzenie otrzymanego zgłoszenia” jest równoznaczne z dokonaniem wstępnej rezerwacji miejsc dla miejsc dla zgłoszonych uczestników.
 5. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona i o wpisie na dany termin szkolenia decyduje kolejność wpłat zaksięgowanych na koncie bankowym.
 6. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są najpóźniej do pięciu (5) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zgłoszenie po tym terminie jest możliwe jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem kontaktowym podanym na stronie http://scrumcoaching.eu
 7. W przypadku gdy zgłoszenie miało miejsce w czasie uniemożliwiającym zaksięgowanie należności za udział w szkoleniu przed datą jego rozpoczęcia na koncie bankowym ScrumCoaching, należy przed datą rozpoczęcia szkolenia przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres biuro@scrumchoaching.eu .
 8. Informacje znajdujące się na stronie http://scrumcoaching.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§3
Ceny oraz warunki płatności

 1. Ceny szkoleń otwartych podane są na stronie szkolenia.
 2. Cena może ulec obniżeniu od ceny podstawowej na podstawie kuponu rabatowego obowiązującego zgodnie z warunkami promocji, w której kupon został uzyskany lub w przypadku dokonania wpłaty przed datą wskazaną jako termin wpłat określoną w warunkach dla tzw. „early birds” – jeżeli taka opcja promocji jest dostępna. 
 3. Rabaty nie sumują się. W przypadku ceny „early birds” kupony rabatowe nie obowiązują.
 4. Ostateczna rezerwacja miejsc na szkoleniu następuje po zaksięgowaniu na koncie bankowym ScrumCoaching pełnej należności za udział w szkoleniu.
 5. ScrumCoaching pobiera należność za szkolenie z góry. Wpłata powinna zostać dokonana przelewem na konto bankowe ScrumCoaching podane w „potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia”.
 6. Cena szkolenia otwartego obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz dyplom ukończenia szkolenia.
 7. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Faktura zostanie przesłana Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Brak wpłaty należności na konto bankowe w terminie podanym w „potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia” będzie uznany za domniemaną rezygnację z udziału w szkoleniu i zwalnia ScrumCoaching z obowiązku świadczenia usług na rzecz zgłaszającego.
 9. ScrumCoaching zastrzega sobie prawo do zmiany cen szkoleń w przypadku zmiany sytuacji rynkowej. W takim przypadku Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym. Nie dotyczy to należności za miejsca na szkoleniu, które zostały już opłacone.

  §4
  Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu/szkoleniach następuje po zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail) na adres biuro@scrumchoaching.eu .
  ScrumCoaching, w ciągu 48h od przesłania rezygnacji prześle „potwierdzenie otrzymania rezygnacji”. Pełny zwrot należności za szkolenie przysługuje Zamawiającemu wyłącznie w przypadku rezygnacji dokonanej w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji dokonanej w terminie późniejszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot należności za udział w szkoleniu. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wskazać na miejsce osób uprzednio zgłoszonych inne osoby, które wezmą udział w szkoleniu.

  §5
  Zmiana terminu szkolenia

 1. ScrumCoaching, zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyny do dwudziestu czterech (24) godzin przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.
  O zmianie terminu Zamawiający zostanie poinformowany niezwłocznie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. W przypadku odwołania przez ScrumCoaching terminu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot całości wpłaconej  kwoty za udział w szkoleniu lub możliwość udziału w szkoleniu w innym terminie zaproponowanym przez ScrumCoaching
 3. ScrumCoaching  nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności z tytułu odwołania szkolenia. Udział w nowym terminie szkolenia wymaga zgody Zamawiającego  wyrażonej w formie elektronicznej (e-mail) przesłanej na adres: biuro@scrumchoaching.eu .
 4. ScrumCoaching zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego szkolenie.

  §6
  Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) ScrumCoaching nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych zwłaszcza skryptów, slajdów, grafik, filmów, tekstów powstałych na użytek i w trakcie szkoleń posiada ScrumCoaching i zabronione jest ich upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie itp. bez pisemnej zgody
 3. Reklamacje dotyczące szkoleń mogą być zgłaszane w formie pisemnej w terminie do czternastu (14) dni od daty zakończenia szkolenia na adres
 4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wersja obowiązująca dostępna jest na stronie http://scrumcoaching.eu
 5. Zgłoszenie na szkolenie oznacza akceptację niniejszego regulaminu szkoleń otwartych.